Thông báo mời chào giá về việc cung cấp bàn làm việc theo đề xuất của Khoa Ung Bướu (P.HCQT)