Thông báo mời chào giá về việc cung cấp bàn làm việc theo đề xuất của Khoa Ngoại 2, Khoa C4 (P.HCQT)