Thông báo mời chào giá về việc Bảo trì máy phát điện 250KVA của bệnh viện năm 2024 (P.HCQT)