Thông báo mời chào giá về việc Bảo trì máy nước uống nóng lạnh tại các khoa phòng năm 2024 (P.HCQT).