Thông báo mời chào giá về việc báo giá y dụng cụ, linh kiện, phụ kiện (P.VTTTB)