Thông báo mời chào giá về việc báo giá máy hút dịch (P.VTTTB)