Thông báo mời chào giá về việc báo giá bình hút áp lực âm cho các khoa(P.VTTTB)