Thông báo mời chào giá lần 2 về việc Thuê đơn vị thực hiện xử lý đồ vải cũ, rách đã được các khoa/phòng thanh lý đang lưu giữ tại kho đồ cũ – phòng Hành chính Quản trị (P.HCQT)