Thông báo chào giá về việc thuê dịch vụ lưu trữ dữ liệu