Thông báo chào giá về việc thu gom chất thải y tế có thể tái chế