Thông báo chào giá về việc báo giá y dụng cụ cho bệnh viện Phạm Ngọc Thạch – Buồng đếm (P.VTTTB)