Thông báo chào giá về việc báo giá hóa chất cho bệnh viện Phạm Ngọc Thạch – bộ ron cửa cho máy rửa