Quyết định về việc công nhận các sáng kiến cải tiến được thực hiện tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch