Phổ biến pháp luật cho nhân viên y tế tháng 11 năm 2021

Phổ biến pháp luật cho nhân viên y tế tháng 11 năm 2021

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ quan trọng đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống thực tiễn, Đảng Ủy, Ban Giám đốc bệnh viện Phạm Ngọc đã có nhiều chỉ đạo sâu sát, đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng.

Chính vì thế, vào ngày 30/11/2021 vừa qua, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đã tổ chức phổ biến một số văn bản mới liên quan đến Luật tố cáo năm 2018, theo hình thức trực tuyến cho toàn thể nhân viên y tế trong bệnh viện. Hoạt động này cũng nhằm thực hiện công văn số 8441/SYT-TTra ngày 12/11/2021 của Thanh Tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh hoạt động chuyên môn y khoa, nhân viên y tế được cập nhật kiến thức về pháp luật sẽ giúp thực hiện đúng chủ trương, chính sách, bên cạnh đó cũng là những tuyên truyền viên cho người thân và cộng đồng.

Trong tháng 12/2021, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch sẽ tiếp tục phổ biến các văn bản pháp luật mới về tiếp công dân, công tác thanh tra cho nhân viên y tế./.