Khuyến cáo về việc điều khiển phương tiện giao thông trong mùa dịch