KHOA NỘI SOI PHẾ QUẢN ” LÀM THÔNG CHẨN ĐOÁN – LÀM THOÁNG ĐƯỜNG THỞ “