Hội Nghị Khoa Học Thường Niên Bệnh Viện Phạm Ngọc Thạch ngày 25/12/2021