• 120 Hồng Bàng,
    Phường 12, Quận 5, TP.HCM
  • Hotline
    028 3855 0207

Chỉ đạo tuyến

SƠ KẾT 9 THÁNG NĂM 2020 CHƯƠNG TRÌNH CHỐNG LAO – LAO/HIV CHƯƠNG TRÌNH BỆNH…

BÁO CÁO SƠ KẾT THỰC HIỆN HỌA ĐỘNG CHỐNG LAO, LAO/HIV 9 THÁNG NĂM 2020 – BS.CKI Nguyễn Thanh Mai BÁO CÁO SƠ KẾT THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG BPTNMT – HPQ 9 THÁNG NĂM 2020 – BS.CKI Nguyễn Thanh Mai THÔNG BÁO CỦA CHƯƠNG TRÌNH VÀ CÁC PHÒNG BAN – BS.CKII Trương…