Nội dung khi không có video

HN Lao & Bệnh phổi 2014
VTV1 Lao kháng thuốc tại Bv.PNT
Quên mình vì bệnh nhân
Vi sinh nhận chứng chỉ Iso:15189